ตัวช่วยเหลือการค้นหา

คำสำคัญ อาจจะแบ่งด้วยคำเชื่อม AND และ/หรือ OR เพื่อให้การค้นหาได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น Microsoft AND mouse จะทำการค้นหาคำทั้งสองคำ อย่างไรก็ตาม สำหรับ mouse OR keyboard ผลการค้นหาอาจจะประกอบด้วยคำทั้งสองคำหรือคำใดคำหนึ่งก็ได้

การใช้เครื่องหมาย double-quotes จะทำให้การค้นหา ตรงตามที่ระบุมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น "notebook computer" จะทำการค้นหาคำที่ตรงตามตัวอักษรที่ระบุ

สามารถใช้วงเล็บเพื่อช่วยในการกำหนดผลการค้นหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").
ปิดหน้าต่าง [x]